صورت های مالی میاندوره

تفسیر مدیریت و گزارش مالی میان دوره ای حسابرسی شده
صورت های مالی میاندوره 30 دی 98 قند ارومیه